Simulační hra: Zapojení veřejnosti do řešení veřejného problému

,

Anotace

Tato metodika obsahuje podrobný návod na realizaci učebního celku, který reaguje na proměnu společnosti v posledních dvaceti letech. Seznamuje žáka s legislativními nástroji, které nabízejí občanům možnosti aktivně se zapojit do rozhodování o životním prostředí. Simulace projednávání konkrétního problému jedné obce je příležitostí k osvojení praktických dovedností, které může občan aplikovat v místě, kde žije. Metodika je doplněna
odkazy na zákony a jiné snadno dostupné a pochopitelné zdroje (aktuální k červenci 2013).

Simulační hra řeší otázku schválení, či zamítnutí realizace investičního záměru – zbudování komerční střelnice – v těsné blízkosti obce. Nejprve seznamuje žáky s obecně platnou legislativou a s osvědčenými postupy pro řešení obdobných problémů. V praktické dílně si žáci v roli aktérů veřejného projednání osvojují užitečné dovednosti i principy občanské společnosti. Zkušený pedagog může na základě této struktury vytvořit
simulační hru na jiné téma, které odpovídá lokálním problémům v dané obci (stavba supermarketu, solární elektrárny apod.).Časová náročnost:

Autor materiálu: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Více informací na webu: http://www.lipka.cz/soubory/invest-zamer--f3502.pdf