V propojeném a rychle se měnícím světě je stále zřejmější, že vzdělávání není jen přípravou na konkrétní povolání. Mělo by také mladé lidi vybavit dovednostmi, které jim pomohou uspět v životě a zároveň přispějí k udržitelnému rozvoji společnosti. V souvislosti s připravovanými Cíli udržitelného rozvoje, které budou od letošního roku základním rámcem rozvoje pro svět i Českou republiku, připravila pracovní skupina složená ze zástupců nevládních neziskových organizací, vysokých škol i dalších institucí dokument, nabízející vizi vzdělávání pro společnou budoucnost. Tento otevřený dokument – připravený na pozadí aktuálních debat o reformách českého vzdělávacího systému – předkládají k diskusi zástupcům soukromého sektoru, akademické obce a státní správy, protože spolupráce a partnerství je nejen základem udržitelného rozvoje, ale i klíčovým prvkem v celoživotním procesu vzdělávání.

Cílem setkání je rozvinout partnerskou debatu o podobě vzdělávání pro společnou budoucnost mezi širokým spektrem společenských aktérů: zástupci soukromého sektoru, akademické obce, státní správy a nevládních neziskových organizací. Akce je pořádána ve spolupráci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Dále se podílejí: Člověk v tísni, o. p. s. – program Varianty, EDUin, o. p. s., Glopolis, o. p. s., Informační centrum OSN v Praze, NaZemi, Sdružení TEREZA, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory (SEVER), Zelený kruh. Akce je realizována v rámci sub-grantu evropského projektu DEEEP financovaného Evropskou unií a s přispěním České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, s finanční podporou TA ČR. Podrobný program a více informací najdete zde.

Pořadatel

České fórum pro rozvojovou spolupráci, www.fors.cz
Adéla Stiborová, adela.stiborova@fors.cz

Registrace

Na akci je třeba se zaregistrovat nejpozději do 2. června.

Místo konání

Era svět, Jungmannovo náměstí 767, 110 00 Praha 1

Termín

čtvrtek 4. června

Doba trvání

9.00 – 17.00