1 Obsah výzvy
1.1 Cíl programu
Cílem programu je vzdělávání žáků prostřednictvím jejich zapojení do promýšlení vize udržitelného rozvoje obce či okolí školy, do promýšlení, přípravy a uskutečnění praktických místních projektů a mikroprojektů iniciovaných společně žáky a jejich partnery v obci – rodiči, místními spolky, firmami, samosprávou a dalšími.

1.2 Oprávnění žadatelé
Do programu se mohou přihlásit školy a školská zařízení v celé ČR, které jsou členy sítě programu Škola pro udržitelný život nebo se současně s podáním nabídky do sítě hlásí.

1.3 Souhrnné informace
• Nabídka se podává elektronicky na e-mailovou adresu krajské/ho koordinátorky/a, viz níže
• Maximální výše částky, o niž lze žádat na realizaci jednoho projektu, je 60 000 Kč.
• Maximální výše částky, o niž lze žádat na realizaci jednoho mikroprojektu je 10 000 Kč
– První možnost, jak nabídnout mikroprojekt je, že při plánování většího projektu zároveň vyberete jeden menší dílčí záměr, který by mohli vaši žáci uskutečnit, i kdybyste celkovou podporu, o níž požádáte, nezískali. Mělo by se jednat o aktivitu (věc), kterou zrealizujete v každém případě, bez ohledu na získání či nezískání podpory.
– Druhou možností je, že naplánujete přímo samostatný mikroprojekt, který budete realizovat..
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit v případě neposkytnutí prostředků donátorem.
• Uzávěrka příjmu nabídek je v pátek 15. července 2016 do 23:59
• Vyhlášení výsledků výzvy proběhne nejpozději do 31. srpna 2016
• Termín ukončení realizace podpořených projektů, včetně zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování – ne později než 30. listopadu 2016
• Termín ukončení realizace podpořených mikroprojektů, včetně zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování – ne později než do 30. září 2016, pozdější termín je možné domluvit individuálně.

Pokud nejste ještě v síti ŠUŽ, můžete se zúčastnit semináře: https://www.tydenudrzitelnosti.cz/skola-pro-udrzitelny-zivot/

Pořadatel

Středisko ekologické výchovy SEVER, https://www.skolaprozivot.cz/

Karin Kvasničková, karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz

Místo

Horská 175, 542 26 Horní Maršov

Termín

30. května – 15. července

Více informací v TOMTO dokumentu