Evropský týden udržitelného rozvoje

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropská iniciativa, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Poprvé se uskutečnil ve dnech 30. května – 5. června 2015 a od té doby se každoročně opakuje. Na evropské úrovni ETUR koordinuje Evropská síť udržitelného rozvoje. V České republice převzal záštitu nad projektem v roce 2015 Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Odboru pro udržitelný rozvoj.

Jaké akce do ETURu patří?

Základním kritériem je, že pořádaná akce musí tematicky souviset s udržitelným rozvojem. Rozsah témat, která do ETURu patří, vychází ze 17 cílů udržitelného rozvoje, přijatých na konferenci OSN v New Yorku v září 2015:

Cíle udržiteného rozvoje
Typ akce není rozhodující – každoročně se pod hlavičkou ETURu pořádají např. konference, přednášky, výstavy, trhy, exkurze, workshopy, promítání, atd. Jedinou podmínkou je, že daná akce nesmí být orientovaná čistě na zisk.

Co je udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je reakcí na potřebu lidské společnosti rozvíjet se kvalitativně spíše než kvantitativně a v souladu s omezeními danými naším životní prostředím. Nebere proto v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Centrální otázkou udržitelného rozvoje je, jak popsat kvalitu života, jak ji měřit a jak ji udržet s ohledem na přírodní limity našeho společenství na planetě. Stojí na pochopení, že sociální, environmentální a ekonomický pilíř rozvoje jsou úzce propojeny a že nelze jeden z nich upřednostnit na úkor ostatních.

Sociální pilíř

Zabývá se soudržností mezi jednotlivými generacemi nebo společenskými skupinami, rovnými právy, přístupem ke vzdělání nebo omezováním chudoby.

Ekonomický pilíř

Věnuje se hospodářskému růstu, nezaměstnanosti, mezinárodnímu obchodu, globalizaci, rozvoji regionů či organizaci firem ve vztahu k ostatním dvěma pilířům.

Environmentální pilíř

Soustředí se na omezování znečištění, šetrnost při těžbě a spotřebě neobnovitelných zdrojů, ochranu vzácných ekosystémů nebo boj s klimatickými změnami.

Klíčová témata udržitelného rozvoje ukazují vzájemnou provázanost všech tří pilířů. Jedním z takových témat jsou třeba rizika vyplývající ze zastavování orné půdy či z takové formy zemědělství, která ničí životadárné funkce krajiny, jakou je zadržování vody, nebo způsobuje úbytek kvalitní půdy (o tématu pojednává Evropská úmluva o krajině). Dalším tématem jsou nerovnosti ve vzdělávacím, sociálním či daňovém systému, které mohou ohrozit soudržnost i stabilitu naší společnosti (viz studie OECD o vlivech nerovností). Udržitelný rozvoj se intenzivně zabývá také vhodnými ukazateli rozvoje a snaží se hledat nové cesty měření kvality života. Ty by neměly vypovídat pouze o kvantitativním nárůstu spotřeby a výroby, ale měly by sledovat také faktory, které především přispívají ke kvalitě života jako je zdraví, rovnováha mezi pracovním a osobním životem, bezpečnost, možnost rozvíjet se vzděláváním či vzájemná podpora v komunitě (více viz Iniciativa OECD za lepší život).

Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. – § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Více o udržitelném rozvoji se můžete dozvědět na webu www.udrzitelny-rozvoj.cz.

Nepřehlédněte

Rada vlády pro udržitelný rozvoj European Sustainable Development Week Evropská síť udržitelného rozvoje