Seznam akcí zapojených v roce 2016

Seminář – udržitelný rozvoj a jeho uplatňování na místní úrovni pro městský úřad

Osvětová akce pro kompetentní pracovníky městského úřadu kdy v rámci semináře bude vysvětlen pojem udržitelný rozvoj v širších a hlubších souvislostech pod vedením kvalifikovaného lektora ze společnosti CI2. Dílčími tématy jsou udržitelná mobilita, udržitelná energetika, adaptace města na změny klimatu. Akce je uspořádána v souladu s naplňováním kritérií místní Agendy 21. Symbolicky byl zvolen pro akci termín 01.06. – Den dětí, neboť opatření, které by město mělo učinit se budou promítat na kvalitě celého života nynějších dětí. Pořadatel město Uherský Brod a CI2, https://www.uherskybrod.cz Mgr. Pavel Chramosta, pavel.chramosta@ub.cz Místo Masarykovo nám. 100 Uherský Brod Termín středa 1. června Dobra trvání 09.00 –... více o akci »

Ekoden – DEN AKCE

Ekoden pořádají žáci 8. ročníku naší školy pro nejmladší spolužáky z 1. tříd. Ve škole jsme zvyklí třídit skoro všechen odpad – papíry, plasty, sklo. Třídíme také vršky od PET lahví, staré baterie, stará eektrozařízení, tonery a náplně do kopírek a tiskáren, starý olej, stará osvětlovací tělesa. V letošním školním roce jsme zakoupili (díky účasti v programu Litter Less) lisy na PET lahve. V rámci aktivit našeho ekodne si naši nejmenší žáci hravou formou zopakují základy třídění odpadků – budou skládat land-art z víček PET lahví, pouze hmatem třídit jednotlivé druhy odpadů, zahrají si odpadové pexeso, poběží odpadovou štafetu, využijí starý papír pro tvoření čepic a lodiček, budou se učit zacházet s novými lisy na PET lahve. Všechny aktivity a hry budou probíhat na naší školní ekozahradě a v prostředí okolí říčky Hloučely, která protéká nedaleko naší školy. Pořadatel Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, https://www.zsval.cz/ Radomír Palát, radomir.palat@centrum.cz Místo Základní škola Prostějov 3 Termín pátek 3. června Průkaz... více o akci »

Výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“

Velkoformátová putovní výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“ je od soboty 22. května 2016 k vidění v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi. Výstavou chceme poukázat na palčivá místa našeho vztahu ke krajině a hospodaření v ní. Hlavní myšlenkou prolínající se celou expozicí je motto: „Krajina je věc veřejná a její stav se dotýká nás všech.“ Zároveň chceme i ukázat, jak je česká krajina nejen rozmanitá a jedinečná, ale také jak ji udržitelně obhospodařovat, abychom ji mohli předat v uspokojivém stavu svým dětem. Výstava vznikla spoluprací Biologického centra AV ČR a Botanického ústavu AV ČR v rámci aktivity „Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny“ podporované výzkumným programem „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“ Strategie AV21. Výstava bude k vidění do 20. června 2016. Pořadatel Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., https://www.ibot.cas.cz/cs/2016/05/30/vystava-o-krajine-v-pruhonicke-botanicke-zahrade-na-chotobuzi/ RNDr. Petr Petřík, Ph.D., petrik@ibot.cas.cz Místo Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi Termín neděle 22. května – pondělí 20. června... více o akci »

Hedvábná, korálková a skleněná dílna

Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiny s dětmi, tentokrát si děti vyrobí hedvábný obrázek, korálkové ozdoby a postavičky. Přinést si můžete i vlastní skleničky, které společně ozdobíme. Pořadatel Kulturní oddělení Městské knihovny Antonína Marka Turnov, https://knihovna.turnov.cz/akce/hedvabna-koralkova-a-sklenena-dilna/ Eva Kordová, kultura@knihovna.turnov.cz Místo Městská knihovna Antonína Marka Turnov, Jeronýmova 517, 511 01 Turnov Termín neděle 5. června Doba trvání 10.00 –... více o akci »

O přírodě v přírodě

Letošní hamaka čítárna bude rozšířena na „hamaka“ divadélko , inspiraci najdeme v indiánských pohádkách . S dětmi z přírodního klubu Kořínek si oživíme moudrost přírodních národů a jejich silný vztah k Matce přírodě. Součástí bude i drobné vyrábění. Pořadatel Semínko země,z.s, https://www.seminkozeme.cz/ Lenka Hřibová, lenka.hrib@volny.cz Místo Semily, Jílovecká ulice Termín úterý 31. května Doba trvání 09.30 –... více o akci »

Plýtvání potravinami aneb Z popelnice do lednice

Seminář pro veřejnost k tématu udržitelné spotřeby a výroby. Ke shlédnutí bude film Taste the Waste a následovat bude diskuze k tomuto tématu. Seminář pořádá městská část Praha-Libuš a organizace Glopolis. Ochutnávka z programu a uvedení problematiky: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Více než polovina vyprodukovaného jídla se nikdy nedostane na talíře spotřebitelů. Místo toho skončí v kontejnerech nebo na skládkách. Řeč přitom není jen o zkažených potravinách, ale i o naprosto nezávadných produktech, kterým často ještě neprošla záruční lhůta. Jen v zemích Evropské unie potká tento osud 90 milionů tun jídla ročně, což je dvojnásobek objemu potravy, která by stačila k nasycení všech hladovějících na světě. Jak je možné, že dochází k ničení takového množství jídla? Režisér Valentin Thurn hledá vysvětlení u obchodníků a manažerů supermarketů, pekařů, velkoobchodních inspektorů, příjemců sociálních dávek, ministrů i úředníků Evropské unie. Nesnaží se ve svém dokumentu moralizovat, ale přijít na kloub masovému plýtvání potravinami a představit inspirativní nápady, jak zbytečnému vyhazování jídla zamezit. Pořadatel MČ Praha-Libuš a Analytické centrum Glopolis o.p.s., https://www.praha-libus.cz/ Jana Martínková, martinkova@praha-libus.cz Místo Zasedací místnost městské části Praha-Libuš, Libušská 1, Praha 4 – Libuš Termín pondělí 30. května Doba trvání 10.00 – 12.00 Pozvánka na akci... více o akci »

Den otevřených dveří, Archimédův šroub na Kouzelné zahradě

Projektový den k realizaci projektu Archimédův šroub na Kouzelné zahradě, který byl podpořen v rámci programu Škola pro udržitelný život částkou 37 800,-Kč. Na zahradě bude do konce června umístěn Archimédův šroub s krytým jezírkem a rostlinstvem, budou umístěné tři výukové tabule s tématikou voda a čas, do altánu připevníme přesýpací hodiny a upravíme prostor kolem ohniště pro společná setkávání. Projektový den probíhá v rámci Dne otevřených dveří na škole. Pořadatel Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí Jitka Němcová, jitja@seznam.cz Místo Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, Lukavice 118, Letohrad Termín sobota 18. června Doba trvání 10.30 –... více o akci »

Výzva k předkládání nabídek na realizaci místních projektů a mikroprojektů – 2. kolo v programu Škola pro udržitelný život

1 Obsah výzvy 1.1 Cíl programu Cílem programu je vzdělávání žáků prostřednictvím jejich zapojení do promýšlení vize udržitelného rozvoje obce či okolí školy, do promýšlení, přípravy a uskutečnění praktických místních projektů a mikroprojektů iniciovaných společně žáky a jejich partnery v obci – rodiči, místními spolky, firmami, samosprávou a dalšími. 1.2 Oprávnění žadatelé Do programu se mohou přihlásit školy a školská zařízení v celé ČR, které jsou členy sítě programu Škola pro udržitelný život nebo se současně s podáním nabídky do sítě hlásí. 1.3 Souhrnné informace • Nabídka se podává elektronicky na e-mailovou adresu krajské/ho koordinátorky/a, viz níže • Maximální výše částky, o niž lze žádat na realizaci jednoho projektu, je 60 000 Kč. • Maximální výše částky, o niž lze žádat na realizaci jednoho mikroprojektu je 10 000 Kč – První možnost, jak nabídnout mikroprojekt je, že při plánování většího projektu zároveň vyberete jeden menší dílčí záměr, který by mohli vaši žáci uskutečnit, i kdybyste celkovou podporu, o níž požádáte, nezískali. Mělo by se jednat o aktivitu (věc), kterou zrealizujete v každém případě, bez ohledu na získání či nezískání podpory. – Druhou možností je, že naplánujete přímo samostatný mikroprojekt, který budete realizovat.. • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit v případě neposkytnutí prostředků donátorem. • Uzávěrka příjmu nabídek je v pátek 15. července 2016 do 23:59 • Vyhlášení výsledků výzvy proběhne nejpozději do 31. srpna 2016 • Termín ukončení realizace podpořených projektů, včetně zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování – ne později než 30. listopadu 2016 • Termín ukončení realizace podpořených mikroprojektů, včetně zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování – ne později než do 30. září 2016, pozdější termín je možné domluvit individuálně. Pokud nejste ještě v síti ŠUŽ, můžete se zúčastnit semináře: https://www.tydenudrzitelnosti.cz/skola-pro-udrzitelny-zivot/ Pořadatel Středisko ekologické výchovy SEVER, https://www.skolaprozivot.cz/ Karin Kvasničková, karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz Místo Horská 175, 542 26 Horní Maršov Termín 30. května... více o akci »

Projektový týden-luštěniny

Tento týden věnujeme v naší škole propagaci konzumace luštěnin. Během celého týdne budou žáci pracovat na různých tématech spojených s luštěninami a ochutnávat luštěninové pokrmy. Na školním webu pak vytvoříme banku nápadů pro využití dalšími školami. Pořadatel Základní škola Přerov nad Labem, https://www.skolaprerovnl.cz, Eva Žemberová, eva.zemberova@gmail.com Místo Přerov nad Labem 112, 289 16 Přerov nad Labem Termín pondělí 30. května od 7.45 – pátek 3. června do... více o akci »